• Ota yhteyttäinfo@carnivalnews.net

admin

Suomalaisten säästäminen lisääntyi pandemian aikana

Tänään julkaistun Eurooppalaisen kuluttajien maksutaparaportin mukaan suomalaiset kuluttajat uskovat eurooppalaisia todennäköisemmin oman taloutensa palaavan pandemiaa edeltäneeseen normaalitilaan. Suomalaisista 39 prosenttia sanoo, että koronapandemia on lakannut vaikuttamasta tai se ei ole koskaan vaikuttanutkaan negatiivisesti heidän talouteensa. Koko Euroopassa vastaava luku on 29 prosenttia. Silti huoli inflaatiosta varjostaa suomalaisten luottamusta omaan talouteen. Naisista yli 70 prosenttia pelkää hintojen nousun vaikuttavan taloudelliseen hyvinvointiinsa. Suomalaiset haluavatkin parantaa entisestään omia talouslukutaitojaan ja opettaa lapsilleen järkevää rahan käyttöä.

Intrumin vuosittaisen, 24 maassa tehtävän tutkimuksen mukaan koronakriisi on vaikuttanut eri tavoin Euroopan maihin ja väestöryhmiin. Suomen talous on elpynyt koronasta monia muita maita nopeammin ja suomalaisista 79 prosenttia sanoo työllisyystilanteensa pysyneen samana koko pandemian ajan, kun Euroopan keskiarvo on 72 prosenttia. Lähes neljä kymmenestä suomalaisesta kertoo, että pandemia on lakannut vaikuttamasta tai sen vaikutus omaan taloudelliseen tilanteeseen on päättynyt. Eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa vastaava luku oli kolme kymmenestä.

Työpaikkojen säilyminen yhdessä pandemiaan liittyvien rajoitustoimenpiteiden kanssa on myös lisännyt suomalaisten mahdollisuutta säästää tulevaisuutta varten ja yli puolet (53 %) suomalaisista sanookin taloudellisen tilanteensa pysyneen samana kuin ennen pandemiaa. Kuitenkin miehistä kolmannes sanoi olevansa hiukan tai merkittävästi huonommassa taloudellisessa tilanteessa kuin ennen pandemiaa, naisilla vastaava luku oli 37 prosenttia. Eurooppalaisista 37 prosenttia sanoi taloudellisen hyvinvointinsa olevan huonompi kuin ennen pandemian alkua 2020.

Inflaatio voi aiheuttaa ongelmia osalle kotitalouksista

Vaikka suomalaisten säästämisaste on kuluneen vuoden aikana kokonaisuudessaan kasvanut, inflaatio ja mahdollinen korkojen nousu voivat heikentää kuluttajien ostovoimaa. 66 prosenttia suomalaisista pelkää kuluttajahintojen kasvun vaikuttavan omaan taloudelliseen hyvinvointiinsa, naiset (71%) vielä miehiä enemmän (60%). 18 prosenttia suomalaisista myös kertoo, etteivät he yritä ymmärtää kuinka korkojen muutokset vaikuttavat omiin velkasitoumuksiinsa. Joka kuudes suomalainen ja erityisesti työuransa alussa olevat milleniaalit sanovat, etteivät tiedä velkojensa kokonaismäärää.

”Tutkimuksen mukaan hyvätuloisilla on ollut mahdollisuus säästää enemmän, kun matkustelu ja muut vapaa-ajan aktiviteetit eivät ole olleet pandemian aikana mahdollisia. Sen sijaan pienituloiset elävät ahdingossa jo valmiiksi ja tälle ryhmälle myös velat kerääntyvät helpommin. Jos kuluttajahinnat nousevat, niin todennäköisemmin vaikeammassa asemassa tulevat olemaan nuoret ja pienituloiset kotitaloudet. Uusien perintätapausten määrä on kuluvan vuoden aikana kuluttajilla onneksi vähentynyt eli suurin osa kuluttajista pystyy maksamaan luotot ja erääntyvät laskut ennen kuin ne siirtyvät perintään”, kertoo Juha Iskala, Intrumin myyntijohtaja.

Suomalaiset opettavat lapsilleen järkevää rahan käyttöä eurooppalaisia enemmän

Pandemian aiheuttama tulojen pieneneminen tietyillä aloilla ja epävarmuus kriisin jatkumisesta tarkoittaa, että nyt jos koskaan kuluttajilla pitäisi olla tarpeeksi kykyä ymmärtää talouden peruskäsitteitä ja vaikutusmekanismeja hallitakseen omaa talouttaan. Suomalaisista 85 prosenttia sanoo omaavansa hyvät tai erinomaiset talouslukutaidot, kun vastaava luku Euroopassa on 82 prosenttia. 66 prosenttia suomalaisista on valmiita käyttämään ylimääräistä aikaa opettaakseen talouden käsitteitä lapsilleen Euroopan keskiarvon ollessa 57 prosenttia. Vanhemmista myös 63 prosenttia varoittaa velan ottamiseen liittyvistä riskeistä. Eurooppalaisista vanhemmista näin sanoo 60 prosenttia.

”Vanhemmat ymmärtävät, että on tärkeää aloittaa talouskasvatus jo varhaisessa iässä, joten tämä tutkimustulos on erittäin myönteinen asia. Ongelmaksi saattaa nousta se, ettei kaikilla vanhemmilla ole tarpeeksi tietoa talousasioista. Onneksi moni koulu jo jakaa vanhempien vastuuta tässä asiassa ja on ottanut vähintäänkin vapaaehtoisiin kurssivalikoimiin talousoppiaineen”, jatkaa Iskala.

Tietoja tutkimuksesta

Intrumin Eurooppalainen kuluttajien maksutapatutkimus (European Consumer Payment Report) tutkii eurooppalaisten kuluttajien arkea; heidän kulutuskäyttäytymistään, maksukykyään sekä taloudenhallintaansa. Raportti perustuu Longituden 24 Euroopan maassa toteuttamaan ulkoiseen kyselyyn ja tutkimukseen.

Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin 21.7. – 26.8.2021 välisenä aikana. Tutkimukseen osallistui yhteensä 24 012 kuluttajaa ja maakohtainen otanta on vähintään 1000 vastaajaa, joiden ikä on vähintään 18 vuotta. Tutkimuksen tulokset on painotettu vastaamaan maiden väestön sukupuoli- ja ikärakennetta.

Lataa Suomea koskeva raportti

Lataa European Consumer Payment Report 2021

Korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti lokakuussa 2021

Lokakuussa suomalaiset kotitaloudet nostivat suomalaisista luottolaitoksista vakuudettomia kulutusluottoja[1] 320 milj. euron edestä, mikä on 5,0 % enemmän kuin syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna lokakuussa 2021 nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 15,5 % enemmän. Yhden kuukauden aikana vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu enemmän ainoastaan heinäkuussa 2020. Lokakuussa 2021 vakuudettomista kulutusluotoista kasvoi pelkästään muiden kulutusluottojen kuin ajoneuvolainojen nostomäärä. Niitä nostettiin yhteensä 215 milj. euron edestä eli 15,8 % enemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomia ajoneuvolainoja[2] nostettiin 105 milj. euron edestä, mikä on 11,9 % vähemmän kuin syyskuussa.

Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko (6,72 %) nousi lokakuussa väliaikaisen kuluttajaluottojen korkokaton päättymisen jälkeen[3] korkeammaksi kuin ennen väliaikaisen korkokaton alkamista, jolloin keskikorko oli 6,19 % kesäkuussa 2020. Muiden uusien vakuudettomien kulutusluottojen kuin ajoneuvolainojen keskikorko nousi 0,55 prosenttiyksikköä syyskuusta ja oli 8,34 % lokakuussa 2021. Uusien vakuudettomien ajoneuvolainojen keskikorko ei muuttunut syyskuusta ja oli 3,39 %. Lokakuussa 2021 muita vakuudettomia kulutusluottoja kuin ajoneuvolainoja myönnettiin syyskuuta enemmän erityisesti korkeakorkoisia kulutusluottoja tarjoavista luottolaitoksista. Keskikorko näiden toimijoiden myöntämissä uusissa vakuudettomissa kulutusluotoissa oli yli 11 % lokakuussa 2021.

Suomessa toimivien luottolaitosten kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli 16,6 mrd. euroa lokakuun 2021 lopussa. Kulutusluotoista oli vakuudettomia 6,8 mrd. euroa, vakuudellisia 5,6 mrd. euroa ja tili- ja korttiluottoja 4,2 mrd. euroa. Näiden kulutusluottojen osuus on 69 % kotitalouksien kaikista kulutusluotoista.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat lokakuussa 2021 uusia asuntolainoja 1,9 mrd. euron edestä, mikä on 111 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 9,3 %. Asuntolainojen kanta oli lokakuun 2021 lopussa 106,3 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 4,1 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,0 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli lokakuun lopussa kulutusluottoja 16,6 mrd. euroa ja muita lainoja 18,1 mrd. euroa.

Suomalaiset yritykset nostivat uusia lainoja[4] lokakuussa 1,9 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 510 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko laski syyskuusta ja oli 1,72 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli lokakuun lopussa 96,4 mrd. euroa, mistä oli asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja 39,1 mrd. euroa.

Talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli lokakuun 2021 lopussa 110,2 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 101,0 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat lokakuussa 53 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli lokakuussa 0,19 %.

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.

[1] Pl. tili- ja korttiluotot.

[2] Suomen Pankin rahalaitostilastoissa vakuudettomiin kulutusluottoihin lasketaan myös kulutusluotot, joissa lainan vakuutena on mm. ajoneuvo. Vakuuksiksi hyväksytään ainoastaan ne vakuudet, jotka hyväksytään luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa. Tällaisiin vakuuksiin kuuluu mm. kiinteistö.

[3] Muilla uusilla kuluttajaluotoilla kuin luottokorttiluotoilla ja hyödykesidonnaisilla luotoilla enimmäiskorko oli rajattu 10 prosenttiin 1.7.2020–30.9.2021.

[4] Pl. tili- ja korttiluotot.

Yritysluoton hakeminen ja hyödyt

Yrittäjä, lue vinkkimme, kuinka voit hakea valmiiksi kilpailutettua yritysluottoa Yritysluottoa.com-sivuston kautta ja millaisia hyötyjä lainan hakemisesta yrityksellesi on. Jos sinusta tuntuu, että yrityksesi tarvitsee yritysluottoa, kannattaa napata artikkelin vinkit talteen ja hyödyntää upea mahdollisuus hakea yritysluottoa valmiiksi kilpailuttamalla vain yhden hakemuksen lähettämällä!

Kuinka voin hakea yritysluottoa?

Voit hakea yritysluottoa täyttämällä Yritysluottoa.com-sivustomme lainahakemuksen. Sivustomme on erikoistunut tarjoamaan yrityksille ja yrittäjille innovatiivista ja dynaamista palvelua, joka kilpailuttaa lainat yrityksen tai yrittäjän puolesta. Näin yritys saa parhaan ja edullisimman mahdollisen yrityslainan. Yrityslainan hakeminen ei ole ollut koskaan näin helppoa ja nopeaa!

Yritys tai yrittäjä voi hakea palvelumme kautta yritysluoton, joka on suuruudeltaan tuhannesta eurosta aina 8 000 000 euroon asti. Tämä onnistuu helposti ja yksinkertaisesti, sillä yrityksen tulee täyttää ainoastaan yksi lainahakemus. Tämän jälkeen palvelumme yhdistää lainanhakijan parhaalle lainantarjoajalle. Teemme yhteistyötä monien pankkien sekä muiden rahoituslaitosten kanssa ja poimimme sinulle parhaat tarjoukset päältä.

Yritysluottoa hakiessasi et vielä sitoudu mihinkään, eikä yrityksesi siis tarvitse ottaa lainaa kauttamme, ellei kilpailuttamamme lainatarjous miellytä. Voit siis huoletta jättää lainahakemuksen sivustomme kautta ja katsoa, löytyisikö tarjoustemme joukosta juuri sinulle ja yrityksellesi sopiva yritysluotto!

Voinko saada yritysluoton ilman vakuuksia?

Yritysluotto on mahdollista saada jopa ilman vakuuksia tai takaajia. Tällöin suurin mahdollinen haettava yritysluotto on 250 000 euron suuruinen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että osa kanssamme yhteistyötä tekevistä pankeista ja muista rahoituslaitoksista vaatii yritysluotolle vakuuden tai takauksen, eli näiden puuttuminen rajaa jonkin verran lainatarjousten saamisen mahdollisuuksia. Kannattaa kuitenkin täyttää lainahakemus, sillä se ei vielä sido sinua mihinkään – ja jäädä odottamaan, millaisia tarjouksia saat Yritysluottoa.com:n kautta ilman vakuuksia tai takaajia.

Millaisia hyötyjä yritysluotto tuo yritykselleni?

Yritysluotto voi auttaa yritystäsi kehittämään ja laajentamaan toimintaansa sen kaikissa elinkaaren vaiheissa! Yleensä toiminnan kehittäminen ja laajentaminen vaativat rahaa, eikä yrityksen oma liikevaihto välttämättä riitä tällaisiin investointeihin. Oikein mitoitetut investoinnit voivat kuitenkin lisätä merkittävällä tavalla yrityksen liikevaihtoa ja tehdä toiminnasta entistä kannattavampaa. Näin voit nostaa yrityksesi toiminnan aivan uudelle tasolle Yritysluottoa.com:n kautta hakemallasi yrityslainalla.

Yritysluotolla yrityksesi voi nostaa kilpailukykyään ja palvella asiakkaitaan entistä paremmin. Tämä voi tapahtua esimerkiksi palkkaamalla yritykseen lisää työntekijöitä tai esimerkiksi jonkin alan rautaisen ammattilaisen, joka voi hoitaa vaikkapa yrityksen somemarkkinoinnin kuntoon. Somemarkkinointi on parhaimmillaan tehokas keino markkinoida yritystä, sen tuotteita ja palveluita, mutta pahimmillaan siihen panostetut eurot voivat olla hukkaan heitettyä rahaa, ellei yrityksessä oikein tiedetä, kuinka someen kannattaa panostaa ja millaisia toimia asianmukainen somenäkyvyys yritykseltä vaatii. Alati kovenevassa kilpailutilanteessa yksi syy hakea yrityslainaa voikin olla esimerkiksi entistä vaikuttavampaan markkinointiin panostaminen. Parhaimmillaan oikein sijoitettu laina voi maksaa itse itsensä takaisin moninkertaisesti!

Jos olet aloitteleva yrittäjä, voi yritysluotto auttaa sinua aloittamaan yritystoimintasi ja tekemään aloittamisen vaatimat toimet. Saatat tarvita rahaa esimerkiksi toimitilojen ostamiseen tai vuokraamiseen, työntekijöiden palkkaamiseen ja tuotanto- tai työvälineiden ostamiseen, eikä sinulla välttämättä ole säästössä vaadittavia varoja. Tällöin yritysluotto voi auttaa sinua toteuttamaan yrityksen aloittamiseen liittyvät haaveesi ja saamaan yritystoimintasi käyntiin. Aloittelevan yrittäjän kannattaa keskustella yrityksen perustamiseen ja perustamisvaiheen rahoitukseen liittyvistä seikoista myös oman paikkakunnan yritysneuvojan kanssa, koska häneltä aloitteleva yrittäjä voi saada hyviä vinkkejä esimerkiksi rahoitustarpeen määrittelemiseksi.

Olipa yrityksesi missä tahansa elinkaarensa vaiheessa, kannattaa kokeilla hakea yrityslainaa Yritysluottoa.com:n kautta, sillä et vielä hakuvaiheessa sitoudu mihinkään, mutta yrityksesi hyötyy monin tavoin, jos palvelun tarjoamista lainavaihtoehdoista löytyykin yrityksellesi sopiva yrityslaina, joka järkevästi sijoitettuna voi tuottaa moninkertaisesti tuloja.

Koska Yritysluottoa.com kilpailuttaa tarjoukset puolestasi, et joudu itse tapaamaan luotonantajia henkilökohtaisesti, täyttämään useita lainahakemuksia tai soittelemaan tarjousten perään. Tiedämme, että olet yrittäjänä todennäköisesti erityisen kiireinen ja arvostamme aikaasi erittäin paljon! Tästä syystä Yritysluottoa.com onkin erikoistunut hoitamaan lainaneuvottelut yrittäjän puolesta, jotta yrittäjä säästää aikaa, rahaa ja vaivaa ja voi keskittyä siihen, mitä hän itse parhaiten osaa – yrityksensä ydinosaamiseen ja johtamiseen! Samalla yrittäjän stressitaso laskee, koska hän voi luottaa siihen, että hänen yrityksensä lainaneuvottelut ovat asiantuntevissa ja kokeneissa käsissä. Mielestämme tällainen työnjako on kaikista hedelmällisin vaihtoehto!

Remonttilaina nopeasti ja sujuvasti netistä!

Remonttilaina nopeasti

Tarvitseeko kotisi tai vaikkapa kesämökkisi pikaista remonttia, mutta et pysty irrottamaan remonttiin tarvittavia varoja remonttia varten? Tällöin meillä on hyviä uutisia, sillä remonttilaina on helppo hakea netin kautta nopeasti ja sujuvasti, jolloin sinulle jää tavallista enemmän aikaa suunnitella itse remonttia ja vertailla esimerkiksi erilaisten remonttifirmojen tarjouksia.

Remonttilaina kannattaa aina kilpailuttaa, jotta saat käyttöösi parhaan ja halvimman mahdollisen remonttilainan! Lainan kilpailuttamisen hoitaa puolestasi Remonttilainaa.com. Sen lainahakemuksen täyttäminen sujuu nopeasti ja koko remonttilainan hakuprosessi on käyty läpi ennen kuin huomaatkaan.

Voit hakea lainaa Remonttilainaa.com:n kautta 2 000 eurosta 70 000 euroon ja valita lainan takaisinmaksuajaksi yhdestä vuodesta 15 vuoteen. Korko on alkaen 4,5 %. Remonttilainaa.com:n lainat ovatkin hyvin joustavia ja sopivat erinomaisesti melko pienistä remonteista suuriinkin remonttitarpeisiin.

FIXURA Laina

Fixuran palvelu eroaa muista lainapalveluista siten, että saat itse valita lainan koron. Siksi lainat ovat usein muita lainapalveluita halvempia. Kilpailuta laina ja säästä kuluissa. Kun jätät hakemuksen meidän kauttamme, voit rauhassa tutustua rahoittajilta saamaasi lainatarjoukseen ja päättää, hyväksytkö lainan vai et.

Lainahakemuksen jättäminen on maksutonta eikä velvoita sinua mihinkään. Voit hakea 1 000–10 000 euron suuruista lainaa, nopeasti ja vaivattomasti.
Kun haet lainaa omin ehdoin, varmistat itsellesi parhaat lainaehdot. Voit hakea lainaa talouteesi sopivalla korolla ja maksuajalla.

Fixuran kiinteä lainakorko on 6-27%.

Näin voit hakea remonttilainaa?

Remonttilaina sopii sinulle, joka olet täysi-ikäinen, sinulla on säännöllisiä tuloja, jotka täyttävät lainan minimiehdot, eikä sinulla ole maksuhäiriömerkintöjä. Jos täytät nämä Remonttilainaa.com:n ehdot, on sinun mahdollista hakea laina näppärästi Remonttilainaa.com:n kautta.

Remonttilainaa.com:n ehdot pyrkivät varmistamaan, että lainan ottaja pystyy maksamaan ottamansa lainan takaisin sovitulla tavalla, eikä ajaudu lainan vuoksi maksuvaikeuksiin. Kun laina on oikein mitoitettu, on remonttilainalla mahdollista tehdä kodin tai kesämökin remontteja pienistä remonteista suurempiin, sillä Remonttilainaa.com:n tarjoamien remonttilainojen lainasummat vaihtelevat 2 000 eurosta 70 000 euroon.

Onko vakuudeton remonttilaina mahdollista saada?

Voit saada remonttilainaa myös ilman vakuuksia ja takaajia. Monet pankit ja muut luotonantajat vaativat toki tarjoamilleen remonttilainoille vakuuden tai takaajan, mutta koska Remonttilainaa.com:lla on useita yhteistyökumppaneita pankkien ja muiden rahoituslaitosten joukossa, on Remonttilainaa.com:n kautta mahdollista löytää laina myös ilman vakuuksia.

Mitä kannattaa huomioida hakiessasi remonttilainaa?

Hakiessasi remonttilainaasi on ensiarvoisen tärkeää kilpailuttaa erilaiset luotonantajat ja heidän tarjouksensa! Voit näin säästää yllättävän paljon lainan kuluissa. Jos yrität kilpailuttaa remonttilainasi itse, vaatii se paljon työtä ja vie runsaasti aikaa. Kannattaakin jättää lainan kilpailuttaminen Remonttilainaa.com:n tehtäväksi! Näin saat remonttilainasta näppärästi ja nopeasti mahdollisimman edullisia tarjouksia ja voit valita päältä parhaan tarjouksen. Vaikka Remonttilainaa.com tekeekin puolestasi suurimman työn remonttilainojen kilpailuttamisessa, säilyy lopullinen päätösvalta kuitenkin koko ajan sinulla. Et nimittäin sitoudu mihinkään täyttäessäsi ja lähettäessäsi Remonttilainaa.com:n lainahakemuksen. Et myöskään maksa mitään lainanhakuprosessin aloittamisesta.

Kuinka valitsen parhaan remonttilainan?

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt Remonttilainaa.com:n lainahakemuksen ja saanut lainatarjouksia, kannattaa syventyä niihin hetkeksi ja valita sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto. Edullisimmillaan Remonttilainaa.com:n lainan voi löytää jopa 4,5 prosentin korolla, mutta omien lainatarjousten korkoprosentit tulee aina tarkistaa huolellisesti ennen sopivan tarjouksen valitsemista.

Tee unelmistasi totta remonttilainalla

Remonttilainan turvin on mahdollista tehdä oman kodin tai vaikkapa kesämökin remonttiunelmista totta. Ehkäpä haluat rakennuttaa kotiisi katetun terassin, remontoida kylpyhuoneen tai laittaa vanhaa tyyliä edustavan kotisi kerralla uuteen uskoon. Olipa remonttitarpeesi melkein millainen tahansa, joustaa Remonttilainaa.com:n laina helposti tarpeisiisi, sillä voit hakea lainaa Remonttilainaa.com:n kautta aina 2 000 eurosta jopa 70 000 euroon asti.

Kilpailuta remonttilainat Remonttilainaa.com:ssa

Kilpailuta nyt lainat Remonttilainaa.com:ssa löytääksesi sinulle sopivimman lainan mahdollisimman edullisin lainaehdoin! Kilpailutusprosessi on yksinkertainen eikä vie lainan hakijalta kauaa, sillä Remonttilainaa.com:n lainahakemus on täytetty jo muutamassa minuutissa ja Remonttilainaa.com hoitaa suurimman työn lainojen kilpailuttamisessa, jotta sen asiakkaille jäisi aikaa muuhunkin kuin lainatarjousten metsästämiseen monilta erilaisilta pankeilta ja luotonantajilta.

Voidaksesi hakea lainaa Remonttilainaa.com:n kautta sinun ei edes tarvitse tavata henkilökohtaisesti ketään, vaan lainanhakuprosessi hoituu näppärästi netin kautta, lopullisen päätösvallan säilyessä kuitenkin koko prosessin ajan sinulla. Voit siis huoletta täyttää remonttilainahakemuksen, sillä et vielä tässä vaiheessa sitoudu ottamaan lainaa, etkä maksa prosessin käynnistämisestä mitään. Päinvastoin saat mahdollisuuden löytää Remonttilainaa.com:n kautta itsellesi sopivan lainan mahdollisimman edullisin ehdoin – nopeasti, helposti ja vaivattomasti!

Klarnalta merkittävät uudistukset kohti vastuullisempaa maksamista – luopuu joustavasta luotosta ja turhista kuluista

Klarna tekee syksyn aikana merkittäviä uudistuksia palveluunsa, tavoitteena asettaa koko luottoalalle uusi standardi. Klarna luopuu esimerkiksi kokonaan monista kuluista sekä jatkuvista luotoista eli lainoista, joilla ei ole päättymispäivää. “Vastuullinen maksaminen on yhä tärkeämpää sekä kuluttajille että kauppiaille ja Klarna haluaa johtaa tätä muutosta”, Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz kommentoi.

Klarna on verkkomaksamisen markkinajohtaja, jonka kumppaneihin lukeutuu Pohjoismaiden suurimmat kauppiaat sekä 40% verkkokauppasta. Kuluneen vuoden aikana Klarna on panostanut luottoalan ongelmien ja haasteiden tunnistamiseen, ja toteuttanut muun muassa laajan sisäisen analyysin Pohjoismaiden luottomarkkinasta. Analyysi keskittyi erityisesti Klarnan ja sen kilpailijoiden kautta verkko-ostoksia tekevien kuluttajien maksuehtoihin.

Suomen valtioneuvoston mukaan ylivelkaantuminen on lisääntynyt Suomessa kaikilla mittareilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka verkkokauppa ja sen laskut muodostavat vain pienen osan suomalaisten velkaongelmasta, haluaa Klarna markkinajohtajana luoda pankki- ja luottoalalla painetta vahvistaa kuluttajansuojaa ja tarjota vastuullisia maksamisen ja luoton ottamisen ratkaisuja. Siksi Klarna toteuttaa neljä suurta muutosta, joista jokainen parantaa kuluttajan maksuehtoja ja tekee Klarnasta entistä vastuullisemman maksukumppanin kauppiaille.

”Asemamme markkinajohtajana suo meille sekä mahdollisuuksia että velvollisuuden tehdä parannuksia, jotka vaikuttavat koko alaan. Voimme sysätä muutoksen liikkeelle lisäämällä ymmärrystä luottoalan ongelmakohdista, mutta suurin vaikutus syntyy kun toimimme itse. Poistamme esimerkiksi nyt kaikki ylimääräiset kulut ja lopetamme jatkuvan luoton tarjoamisen kokonaan. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme lisää tukea laskujen ajoissa maksamiseen”, Klarnan toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski kertoo.

Klarnan perustaja ja toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski 

Keväällä pilotoidut muutokset otettiin kuluttajien ja kauppiaiden keskuudessa positiivisesti vastaan ja myös myöhästyneet maksut vähenivät kokeilujen myötä. 

“Vastuullinen maksaminen on yhä tärkeämpää sekä kuluttajille että kauppiaille ja Klarna haluaa johtaa tätä muutosta. On ollut hienoa nähdä miten kauppiaskumppaneistamme niin kotimaiset brändit kuten Vepsäläinen, Reima ja Veke, kuin suuret ulkomaiset yritykset kuten Na-KD, About You, Skincity ja Varner Group (esim. Carlings, Cubus, Dressman & Bikbok)  ovat lähteneet muutoksiin mukaan ensimmäisten joukossa”, Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz sanoo. 

Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz

Herättääkseen ja ylläpitääkseen läpinäkyvää ja faktapohjaista keskustelua kulutusluotoista Klarna julkaisee tällä viikolla Suomessa myös Wikipink-nimisen verkkosivuston. Sivusto tarjoaa taustatietoa Suomen luottoalasta, nostaa esiin alan ongelmakohtia ja oikoo yleisimpiä väärinkäsityksiä.

“Jatkamme työtämme paremman kuluttajansuojan eteen. Haluamme tuoda esiin luottoalan pahimmat velkaloukut: ikuiset ja vakuudettomat lainat, sekä lainoittajat, jotka käyttävät verkkokauppiaiden asiakasdataa oman asiakaskantansa kasvattamiseen. Tätä muutosta tahdomme olla johtamassa. Asiakkaamme ja kuluttajat ylipäätään kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuullisuuteen – ja fokus ei ole vain vastuullisessa tuotannossa, vaan yhä enemmän myös vastuullisessa maksamisessa”, Siemiatkowski jatkaa.

Muutokset Klarnan tuotekehityksen myötä:

Ei enää jatkuvia luottoja

Jotta kuluttajat eivät jäisi jumiin kalliisiin ja pitkiin maksuaikoihin, Klarna poistaa kassoiltaan mahdollisuuden valita joustavan erämaksun maksutavaksi ja asettaa kaikille uusille luotoille kiinteän päättymispäivän. Klarnan tavoitteena on olla vastuullisten ja kestävää taloutta tukevien maksupalveluiden tarjoaja, jonka kautta voi maksaa turvallisesti ja sujuvasti ja jonka vuoksi yksikään kuluttaja ei joudu lainaloukkuun taivasta hipovine korkoinen ja mataline maksuerineen. Koska kaikilla uusilla luotoilla on kiinteä päättymispäivä, jokainen kuukausittainen maksuerä vähentää merkittävästi velan määrää. 

Ei enää kohtuuttomia maksuja
Klarna on uudistanut kulujen rakenteen täysin tehdäkseen kokonaiskustannusten ymmärtämisestä helpompaa. Klarna on myös poistanut aloitusmaksut ja käsittelykulut, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajat maksavat vain ennalta määritellyn koron lainatusta summasta.

Tänä päivänä useat lainamarkkinoiden toimijat yhdistävät näennäisesti matalat korot moniin erillisiin maksuihin, jolloin kuluttajan on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa ostoksen lopullisista kustannuksista. Siksi Klarna poistaa erilliset maksut tavoitteena asettaa toimialalle uudet standardit selkeämmille maksuehdoille.

Kaksinkertainen maksuaika laskuille
Helpottaakseen ajoissa maksamista ja vähentääkseen muistutusmaksujen määrää, Klarna pidentää laskujen maksuaikaa 14 päivästä 30 päivään. Kaikissa laskulle tehdyissä ostoissa maksuaika tulee siis olemaan 30 päivää. Monille kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että maksuaika on linjassa tyypillisen  palkanmaksukauden pituuden kanssa. Klarna on pilotoinut 30 päivän maksuaikaa Pohjoismaissa ja saaneet siitä erittäin myönteistä palautetta. Muutoksen myötä myös muistutusmaksujen määrä laski kolmanneksella ja perintätapaukset vähenivät.

Lisää ystävällisiä muistutuksia useissa eri kanavissa
Jotta kuluttajilla olisi enemmän mahdollisuuksia muistaa maksaa ajoissa, Klarna ottaa käyttöön lisää muistutuksia eri kanavissa. Asiakas saa jo nyt Klarna-sovelluksen kautta muistutuksen tulevasta eräpäivästä aina kaksi päivää ennen eräpäivää. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi muistuttaa asiakasta maksamaan ajoissa ja on vähentänyt muistutusmaksujen määrää.  

Jatkossa Klarna lähettää muistutuksen tulevasta eräpäivästä kaksi päivää ennen eräpäivää sekä sovelluksen kautta että tekstiviestitse. Klarna lähettää myös ylimääräisen ilmaisen muistutuksen sähköpostitse kuusi päivää eräpäivän jälkeen antaakseen asiakkailleen vielä ylimääräisen mahdollisuuden maksaa lasku ilman muistutusmaksua.

”Nämä parannukset ovat ensisijaisesti panostus asiakassuhteisiimme niin kuluttajien kuin kauppiaidenkin kanssa. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, mutta tämä on suurin tähänastinen kehitysaskeleemme. Työmme kuluttajaystävällisten maksuehtojen ja shoppailun eteen jatkuu”, Klarnan Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz kertoo.

Klarnalta merkittävät uudistukset kohti vastuullisempaa maksamista – luopuu joustavasta luotosta ja turhista kuluista

Klarna tekee syksyn aikana merkittäviä uudistuksia palveluunsa, tavoitteena asettaa koko luottoalalle uusi standardi. Klarna luopuu esimerkiksi kokonaan monista kuluista sekä jatkuvista luotoista eli lainoista, joilla ei ole päättymispäivää. “Vastuullinen maksaminen on yhä tärkeämpää sekä kuluttajille että kauppiaille ja Klarna haluaa johtaa tätä muutosta”, Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz kommentoi.

Klarna on verkkomaksamisen markkinajohtaja, jonka kumppaneihin lukeutuu Pohjoismaiden suurimmat kauppiaat sekä 40% verkkokauppasta. Kuluneen vuoden aikana Klarna on panostanut luottoalan ongelmien ja haasteiden tunnistamiseen, ja toteuttanut muun muassa laajan sisäisen analyysin Pohjoismaiden luottomarkkinasta. Analyysi keskittyi erityisesti Klarnan ja sen kilpailijoiden kautta verkko-ostoksia tekevien kuluttajien maksuehtoihin.

Suomen valtioneuvoston mukaan ylivelkaantuminen on lisääntynyt Suomessa kaikilla mittareilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka verkkokauppa ja sen laskut muodostavat vain pienen osan suomalaisten velkaongelmasta, haluaa Klarna markkinajohtajana luoda pankki- ja luottoalalla painetta vahvistaa kuluttajansuojaa ja tarjota vastuullisia maksamisen ja luoton ottamisen ratkaisuja. Siksi Klarna toteuttaa neljä suurta muutosta, joista jokainen parantaa kuluttajan maksuehtoja ja tekee Klarnasta entistä vastuullisemman maksukumppanin kauppiaille.

”Asemamme markkinajohtajana suo meille sekä mahdollisuuksia että velvollisuuden tehdä parannuksia, jotka vaikuttavat koko alaan. Voimme sysätä muutoksen liikkeelle lisäämällä ymmärrystä luottoalan ongelmakohdista, mutta suurin vaikutus syntyy kun toimimme itse. Poistamme esimerkiksi nyt kaikki ylimääräiset kulut ja lopetamme jatkuvan luoton tarjoamisen kokonaan. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme lisää tukea laskujen ajoissa maksamiseen”, Klarnan toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski kertoo.

Klarnan perustaja ja toimitusjohtaja Sebastian Siemiatkowski 

Keväällä pilotoidut muutokset otettiin kuluttajien ja kauppiaiden keskuudessa positiivisesti vastaan ja myös myöhästyneet maksut vähenivät kokeilujen myötä. 

“Vastuullinen maksaminen on yhä tärkeämpää sekä kuluttajille että kauppiaille ja Klarna haluaa johtaa tätä muutosta. On ollut hienoa nähdä miten kauppiaskumppaneistamme niin kotimaiset brändit kuten Vepsäläinen, Reima ja Veke, kuin suuret ulkomaiset yritykset kuten Na-KD, About You, Skincity ja Varner Group (esim. Carlings, Cubus, Dressman & Bikbok)  ovat lähteneet muutoksiin mukaan ensimmäisten joukossa”, Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz sanoo. 

Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz

Herättääkseen ja ylläpitääkseen läpinäkyvää ja faktapohjaista keskustelua kulutusluotoista Klarna julkaisee tällä viikolla Suomessa myös Wikipink-nimisen verkkosivuston. Sivusto tarjoaa taustatietoa Suomen luottoalasta, nostaa esiin alan ongelmakohtia ja oikoo yleisimpiä väärinkäsityksiä.

“Jatkamme työtämme paremman kuluttajansuojan eteen. Haluamme tuoda esiin luottoalan pahimmat velkaloukut: ikuiset ja vakuudettomat lainat, sekä lainoittajat, jotka käyttävät verkkokauppiaiden asiakasdataa oman asiakaskantansa kasvattamiseen. Tätä muutosta tahdomme olla johtamassa. Asiakkaamme ja kuluttajat ylipäätään kiinnittävät yhä enemmän huomiota vastuullisuuteen – ja fokus ei ole vain vastuullisessa tuotannossa, vaan yhä enemmän myös vastuullisessa maksamisessa”, Siemiatkowski jatkaa.

Muutokset Klarnan tuotekehityksen myötä:

Ei enää jatkuvia luottoja

Jotta kuluttajat eivät jäisi jumiin kalliisiin ja pitkiin maksuaikoihin, Klarna poistaa kassoiltaan mahdollisuuden valita joustavan erämaksun maksutavaksi ja asettaa kaikille uusille luotoille kiinteän päättymispäivän. Klarnan tavoitteena on olla vastuullisten ja kestävää taloutta tukevien maksupalveluiden tarjoaja, jonka kautta voi maksaa turvallisesti ja sujuvasti ja jonka vuoksi yksikään kuluttaja ei joudu lainaloukkuun taivasta hipovine korkoinen ja mataline maksuerineen. Koska kaikilla uusilla luotoilla on kiinteä päättymispäivä, jokainen kuukausittainen maksuerä vähentää merkittävästi velan määrää. 

Ei enää kohtuuttomia maksuja
Klarna on uudistanut kulujen rakenteen täysin tehdäkseen kokonaiskustannusten ymmärtämisestä helpompaa. Klarna on myös poistanut aloitusmaksut ja käsittelykulut, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajat maksavat vain ennalta määritellyn koron lainatusta summasta.

Tänä päivänä useat lainamarkkinoiden toimijat yhdistävät näennäisesti matalat korot moniin erillisiin maksuihin, jolloin kuluttajan on vaikea muodostaa kokonaiskuvaa ostoksen lopullisista kustannuksista. Siksi Klarna poistaa erilliset maksut tavoitteena asettaa toimialalle uudet standardit selkeämmille maksuehdoille.

Kaksinkertainen maksuaika laskuille
Helpottaakseen ajoissa maksamista ja vähentääkseen muistutusmaksujen määrää, Klarna pidentää laskujen maksuaikaa 14 päivästä 30 päivään. Kaikissa laskulle tehdyissä ostoissa maksuaika tulee siis olemaan 30 päivää. Monille kuluttajille tämä tarkoittaa sitä, että maksuaika on linjassa tyypillisen  palkanmaksukauden pituuden kanssa. Klarna on pilotoinut 30 päivän maksuaikaa Pohjoismaissa ja saaneet siitä erittäin myönteistä palautetta. Muutoksen myötä myös muistutusmaksujen määrä laski kolmanneksella ja perintätapaukset vähenivät.

Lisää ystävällisiä muistutuksia useissa eri kanavissa
Jotta kuluttajilla olisi enemmän mahdollisuuksia muistaa maksaa ajoissa, Klarna ottaa käyttöön lisää muistutuksia eri kanavissa. Asiakas saa jo nyt Klarna-sovelluksen kautta muistutuksen tulevasta eräpäivästä aina kaksi päivää ennen eräpäivää. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi muistuttaa asiakasta maksamaan ajoissa ja on vähentänyt muistutusmaksujen määrää.  

Jatkossa Klarna lähettää muistutuksen tulevasta eräpäivästä kaksi päivää ennen eräpäivää sekä sovelluksen kautta että tekstiviestitse. Klarna lähettää myös ylimääräisen ilmaisen muistutuksen sähköpostitse kuusi päivää eräpäivän jälkeen antaakseen asiakkailleen vielä ylimääräisen mahdollisuuden maksaa lasku ilman muistutusmaksua.

”Nämä parannukset ovat ensisijaisesti panostus asiakassuhteisiimme niin kuluttajien kuin kauppiaidenkin kanssa. Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti, mutta tämä on suurin tähänastinen kehitysaskeleemme. Työmme kuluttajaystävällisten maksuehtojen ja shoppailun eteen jatkuu”, Klarnan Suomen maajohtaja Jacob Segercrantz kertoo.